Ochrana osobných údajov

Spoločnosť LPR Solutions s r. o. so sídlom na adrese Janov 63, 082 42 Bzenov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 40694/P, IČO: 53187351 ako prevádzkovateľ údajov (ďalej len "Prevádzkovateľ") týmto informuje o spôsobe zhromažďovania, spracovania a uchovávania osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. GDPR).

Účel, rozsah a právny základ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 • plnenia povinností v súvislosti s objednávkou a realizáciou služieb,
 • plnenia zmluvy medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom,
 • zodpovedaním otázok doručených elektronickou formou (email alebo kontaktný formulár),
 • ochrany práv Prevádzkovateľa (napr. vymáhanie pohľadávok).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • Meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • e-mail,
 • fakturačné údaje,
 • informácie o dodávaných službách.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe:

 • § 13 odsek 1 písmeno b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Práva dotknutej osoby

Prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba ma právo bezplatne získať informácie o svojich údajoch, ktoré Prevádzkovateľ uchováva, a má právo žiadať kópiu týchto údajov.

Oprava osobných údajov

Dotknutá osoba ma právo na opravu nesprávnych osobných údajov.

Výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba ma právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas udelený Prevádzkovateľovi, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby,
 • dotknutá osoba vznesie námietku voči spracovaniu osobných údajov, a tá bude vyhodnotená ako oprávnená,
 • osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú nezákonne,
 • dôvodom je splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.

Právo na výmaz osobných údajov dotknutej osobe nevzniká, pokiaľ je spracovanie potrebné pre:

 • uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • splnenie právnej povinnosti alebo z dôvodu verejného záujmu,
 • účely archivácie vo verejnom záujme, účely vedeckého a historického výskumu alebo štatistické účely,
 • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Obmedzenie spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba ma právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, pokiaľ:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namieta spracovanie osobných údajov a Prevádzkovateľ námietku preveruje.

Prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba ma právo požadovať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte.

Námietka proti spracovaniu

Dotknutá osoba má právo namietať spracovanie osobných údajov z titulu oprávneného záujmu ak osobné dôvody na strane dotknutej osoby týkajúce sa konkrétnej situácie prevyšujú nad záujmami Prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov, ktorý udelila Prevádzkovateľovi.

Podanie sťažnosti

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Bezpečnosť údajov

Prevádzkovateľ realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá potenciálnym rizikám. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracúvania údajov.

V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie osobných práv a slobôd, Prevádzkovateľ upozorní dotknuté osoby aj príslušný dozorný orgán.

Kontaktné informácie

Adresa pre podávanie žiadostí, námietok a získanie ďalších informácií:

LPR Solutions s.r.o.
Janov 63
082 42, Bzenov
Slovenská Republika
kontakt@lprsol.sk